https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
https://www.high-endrolex.com/30
Ogólne warunki sprzedaży - Partner Serwis
Expand sidebar

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, regulują zasady sprzedaży towarów i usług przez Partner Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, zwanym dalej Sprzedającym.

OWS stanowią integralną część umów, ofert oraz potwierdzeń zamówień i obowiązują obie Strony umowy, o ile nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Ogólne warunki umów Kupującego mogą znaleźć zastosowanie tylko w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych OWS

I. Zawarcie umowy

1.1. Umowę uważa się zawartą z chwilą otrzymania zamówienia podpisanego przez Kupującego, wraz z zaakceptowaną ofertą Sprzedającego i OWS.

II. Realizacja zamówienia

2.1. Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie realizacji umowy. Kupujący obowiązany jest udzielić wszelkich informacji niezbędnych do wykonania usługi. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania niewłaściwych bądź niepełnych danych technicznych.

2.2. Sprzedający jest uprawniony do przesunięcia terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

2.3. Dowodem realizacji zamówienia lub jego części jest dokument sprzedaży towarów (WZ) lub protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzony przez Kupującego.

2.4. Jeżeli dostawa do Kupującego odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedającego, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonych towarów, Kupujący obowiązany jest spisać w obecności przewoźnika protokół na okoliczność stwierdzenia szkody z opisanymi wadami jawnymi i uszkodzeniami. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania protokołu Sprzedającemu w celu dochodzenia odszkodowania od przewoźnika.

2.5. Towary, materiały i części zamienne użyte do wykonania usługi, stanowią własność Sprzedającego do momentu uiszczenia zapłaty przez Kupującego.

III. Warunki płatności

3.1. Ostateczne warunki płatności podane są w Zamówieniu.

3.2. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem VAT- NIP: 578-25-71-942

3.3. Faktura wystawiona będzie przez Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty realizacji usługi lub wydania towaru.

3.4. Należność za dostarczony towar i/lub wykonanie usługi zostanie wpłacona przez Kupującego w terminie podanym na ofercie w formie przelewu na wskazane na fakturze konto bankowe.

3.5. W przypadku opóźnienia w zapłacie za towar/usługę Kupujący zostanie obciążony ustawowymi odsetkami.

IV. Gwarancja

4.1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na wykonany zakres prac/towar na okres określony w ofercie. W przypadku gdy niej jest on podany, gwarancja na wykonane prace wynosi 6 miesięcy, a na towar 12 miesięcy.

4.2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg z dniem wydania towaru i/lub wykonania usługi.

4.3. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze lub powstałych z przyczyny nienależycie wykonania usługi.

4.4. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji czy konserwacji, samowolnych napraw lub przeróbek zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Kupującego lub na jego zlecenie.

V. Odpowiedzialność

5.1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, Strona, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% wartości tej części zamówienia, które dotyczy odstąpienie.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, z przyczyny Kupującego, Kupujący pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Sprzedającego, jednak nie mniej niż w kwocie wymienionej w punkcie 5.1.

5.3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0.2 % wartości zamówienia, za każdy zakończony dzień opóźnienia - łącznie jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia.

5.4. Zapłacone w/w kary umowne wyczerpują wszelkie odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem zamówienia.

5.5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze w tym szczególności utracone korzyści i zapłacone przez Kupującego osobom trzecim kary umowne.

VI. Rozwiązanie umowy

6.1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę na mocy porozumienia.

6.2. Sprzedający może odstąpić od umowy (bez uprzedzenia) w przypadku:

a) braku wpłaty zaliczki, o ile jest ona przewidziana, w okresie dłuższym niż 7 dni od ustalonej daty,

b) niedostarczenia przez Kupującego danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

c) gdy po weryfikacji po rozpoczęciu realizacji zamówienia, przewidywany zakres prac znacząco odbiega od zakresu określonego w ofercie,

d) gdy Kupujący zataił informacje mające wpływ na realizację usługi lub dobór towaru.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w punkcie 6.2 przyjmuje się odstąpienie nastąpiło z przyczyny Kupującego.

6.4. Strona odstępująca od umowy, w przypadkach przedstawionych w pkt. 6.2 i 6.3 poinformuje
o odstąpieniu umowy.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku rozbieżności między niniejszymi OWS a treścią zamówienia - pierwszeństwo mają warunki podane w ofercie i zamówieniu.

7.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia, w stosunku do treści niniejszych OWS i Zamówienia, wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

7.3. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiekolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.

7.4. Przeniesienie praw i obowiązków jednej strony - wynikających z umowy - na osobę trzecią, wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

7.5. Ewentualne spory, mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Sprzedającego.

7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do pobrania:Ogólne warunki sprzedaży Partner Serwis Sp. z o.o.
Rozmiar: 695.21kB
Oferty pracyKontaktDla prasy

Strona wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

x