Czym jest KUR?

W jaki sposób realizujemy usługę
kompleksowego utrzymania ruchu [KUR]?

PODEJŚCIE PROCESOWE

Według Partner Serwis istotą świadczenia usługi outsourcingu utrzymania ruchu jest podejście procesowe.  W utrzymaniu ruchu żadna z aktywności nie powinna się kończyć, a być bazą do kolejnych. Każda awaria powinna skutkować zmianą prewencji bądź też usprawnieniem, każda prewencja natomiast powinna generować naprawy planowane itd. W swojej działalności prowadzimy również analizę współczynników KPI, która ma na celu zmianę strategii UR dla poszczególnym maszyn czy linii produkcyjnych.

PODEJŚCIE BIZNESOWO-KOSZTOWE

Partner Serwis realizując outsourcingowe kontrakty utrzymania ruchu dąży do osiągnięcia „złotego środka” pomiędzy kosztami, a dostępnością i stanem technicznym urządzeń. Realizowane jest to głównie poprzez:

 • dostosowanie strategii eksploatacyjnych do maszyn w zależności od ich krytyczności,
 • dostosowanie częstotliwości prac prewencyjnych na maszynach do ich krytyczności oraz stanu technicznego,
 • nie realizowanie kosztownych strategii utrzymania ruchu PdM lub TPM na maszynach które tego nie wymagają.

BEZPIECZEŃSTWO W NAWIĄZANIU WSPÓŁPRACY

 • soft start kontraktu -  rozwiązanie zakładające podzielenie współpracy z klientem na dwa etapy. Pierwszy z nich (start-up kontraktu) zakłada przejęcie pracowników klienta na zasadzie przeniesienia ich kosztów pracy na Partner Serwis wdrożenie metodologii utrzymania ruchu oraz nowego sposobu zarządzania. Założenia do drugiego etapu (pełnego outsourcingu utrzymania ruchu) są przygotowane na podstawie informacji zgromadzonych w pierwszym etapie.
 • fast start kontraktu – rozwiązanie zakładające rozpoczęcie współpracy na zasadzie jasno określonych reguł. Przed przystąpieniem do współpracy na takich zasadach Partner Serwis przeprowadza rzetelny audyt utrzymania ruchu na podstawie którego proponuje model współpracy oraz wykonuje wycenę kontraktu.

KORZYŚCI DLA KLIENTA: Minimalizacja ryzyka związanego z niedoszacowaniem lub przeszacowaniem przez dostawcę zasobów oraz kosztów kontraktu, możliwość szybkiego przywrócenia stanu pierwotnego.

WDRAŻANIE STRATEGII UTRZYMANIA RUCHU

 • na początku współpracy z klientem wdrażamy skuteczną strategię utrzymania ruchu, która składa się w głównej mierze z tak zwanych strategii eksploatacyjnych wyposażenia,
 • na podstawie strategii eksploatacyjnych opracowujemy harmonogramy prac utrzymania ruchu,
 • odpowiednie dobranie strategii UR jest podstawą do efektywnego funkcjonowania działów utrzymania ruchu oraz redukcji kosztów.

KORZYŚCI DLA KLIENTA: Dostosowanie prac eksploatacyjnych na konkretnych maszynach do poziomu ich krytyczności. Możliwość przesunięcia kosztów utrzymania ruchu z maszyn małoznaczących na maszyny krytyczne. Bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów utrzymania ruchu.

SZYBKIE I SKUTECZNE WDROŻENIE METODOLOGII UR

Oferujemy szybkie i skuteczne wdrożenie funkcjonującej w naszej firmie metodologii utrzymania ruchu  oraz najlepszych praktyk  funkcjonujących u naszych obecnych klientów. Wdrożenie o którym mowa uwzględnia oczywiście zachowanie praktyk sprawdzonych i wdrożonych u klienta. Za wdrożenie metodologii odpowiedzialny będzie inżynier wdrożeń oddelegowany na kontrakt w fazie jego wdrażania.

Dysponujemy opracowanym przez naszą firmę  „Podręcznikiem dobrych praktyk UR” zawierającym sprawdzone rozwiązania z zakresu metodologii, organizacji pracy oraz zasad zarządzania kontraktami utrzymania ruchu. Zasady oraz metodologie opisane w podręczniku wdrażamy u naszych nowych klientów.

KORZYŚCI DLA KLIENTA: Redukcja kosztów związanych z przedłużającym się procesem wdrożenia, szybkie osiągnięcie zaplanowanych rezultatów, minimalizacja ryzyka związanego z niepowodzeniem wdrożenia metodologii.

WDROŻENIE I WERYFIKACJA HARMONOGRAMU PREWENCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU (PM)

W początkowym okresie naszej działalności tworzymy lub przeprowadzamy rewizje harmonogramów oraz zakresów prewencyjnego utrzymania ruchu (PM) na poszczególnych maszynach produkcyjnych. Takie rozwiązanie pomaga nam oszacować dokładny zakres wykonywanej prewencji jak i zasoby potrzebne do jej wykonywania. Po weryfikacji bądź stworzeniu harmonogramu następuje jego cykliczna i systematyczna realizacja, oraz modyfikacja w zależności od potrzeb. 

KORZYŚCI DLA KLIENTA: Usystematyzowanie prac utrzymania ruchu, możliwość prostego uwzględniania prac UR w planach produkcyjnych, wzrost dostępności maszyn, wzrost możliwości kontroli pracochłonności prac utrzymania ruchu, a co za tym idzie możliwość redukcji kosztów.

WSPÓLNE WDROŻENIE Z KLIENTEM TPM-u

Efektem przeprowadzonej przez nas lub klienta analizy krytyczności maszyn, może być ale nie musi wdrożenie na zakładzie klienta TPM-u. Mając na uwadze koszty po poprzedniej aprobacie klienta dla maszyn o najwyższym wskaźniku krytyczności wspólnie z pracownikami klienta zaczynamy wdrażać  proces TPM.

Zakres wdrażania TPM-u na danej maszynie obejmuje:  

 • pełne wdrożenie PM przez pracowników służb utrzymania ruchu,
 • powołanie zespołów odpowiedzialnych za proces TPM na maszynie,
 • szkolenie pracowników produkcji z zakresu TPM,
 • uświadomienie pracowników produkcji o ich roli w procesie TPM,
 • prowadzenie wspólnego czyszczenia i inspekcji maszyny,
 • wprowadzenie wizualizacji i raportowania współczynników KPI maszyny,
 • prowadzenie analiz Paretto oraz RCA dla awarii na maszynie.

KORZYŚCI DLA KLIENTA: Redukcja kosztów związanych z przestojami maszyn krytycznych, zaangażowanie produkcji w procesy UR, podnoszenie świadomości technicznej operatorów.

WDROŻENIE I ADMINISTRACJA SYSTEMU CMMS

Proponujemy klientom aby w naszej działalności wykorzystywać system informatyczny CMMS, który pozwala na: 

 • uporządkowanie informacji o posiadanym majątku,
 • harmonogramowanie prac planowych,
 • monitorowanie czasów przestojów maszyn i urządzeń,
 • monitorowanie kosztów eksploatacji, realizacji budżetu,
 • konsolidacje gospodarki magazynowej,
 • raportowanie i analizę wszystkich prac utrzymania ruchu.

Obecnie u naszych klientów wykorzystujemy system MAXIMO.

KORZYŚCI DLA KLIENTA: Zachowanie historii prac utrzymania ruchu, możliwość online-owego podglądu w status prac UR oraz współczynniki KPI dotyczące utrzymania ruchu.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Partner Serwis dla swoich klientów proponuje usługę zarządzania gospodarką magazynową obejmuje ona:

 • opracowanie listy części krytycznych,
 • oszacowanie wartości stanów minimalnych oraz krytycznych dla części zamiennych,
 • prowadzenie zamówień części zamiennych,
 • wsparcie procesów zakupowych, przez nasze Centrum Dystrybucji,
 • redukcję kosztów zakupu poprzez „efekt skali” oraz wyszukiwanie efektywnych kosztowo dostawców,
 • prowadzenie elektronicznej bazy danych wszystkich części znajdujących się na magazynie,
 • przejęcie na własność przez Partner Serwis magazynu klienta z opcją jego odkupienia przez klienta przy ewentualnym zakończeniu współpracy. 

KORZYŚCI DLA KLIENTA: Brak konieczności bezpośredniego kredytowania magazynu, redukcja wartości magazynu, redukcja kosztów zakupu, możliwość korzystania z innych magazynów PS.

RAPORTOWANIE I WIZUALIZACJA

Partner Serwis przywiązuje dużą wagę do raportowania prowadzonej przez siebie działalności u klienta. Raportowanie odbywa się poprzez opracowywanie:

 • raportów miesięcznych zawierających standardowe wskaźniki KPI oraz jeżeli jest to wymagane przez klienta wybrane aktywności utrzymania ruchu,
 • raportów kwartalnych zawierających propozycje usprawnień, modernizacji, zmian w prewencji, badanie satysfakcji klienta itd.,
 • wizualizacji KPI-i odnoszących się do utrzymania ruchu na tablicach monitorujących.

KORZYŚCI DLA KLIENTA: Aktualny dostęp do wskaźników KPI oceniających pracę utrzymania ruchu, możliwość określania jasnych i osiągalnych celów dla utrzymania ruchu, łatwiejsze rozliczanie procesów produkcyjnych (OEE).

Szczegółowa oferta - kontakt W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt:

Grzegorz Maciosowski
Dyrektor Oddziału Serwisu w Dąbrowie Górniczej
601 097 864grzegorz.maciosowski@grupapartner.pl

Arkadiusz Stępkowski
Dyrektor Centrum Serwisowego w Elblągu
605 051 650arkadiusz.stepkowski@grupapartner.pl

Jakub Wesołowski
Dyrektor Oddziału Serwisu w Legnicy
501 445 108jakub.wesolowski@grupapartner.pl

Marcin Buczkowski
Kierownik Oddziału Serwisu w Kwidzynie
785 883 503marcin.buczkowski@grupapartner.pl

Oferty pracyKontaktDla prasy

Strona wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

x